2625

Các công chúa thiên thần tập 1 tẩy não dâm dục

Một tên giáo sư đã tạo ra rất nhiều robot mục đích chính là bắt lấy những nàng công chúa thiên thần. Và tên giáo sư đó đã bắt được những thiên thần công chúa đó. Tên giáo sư bắt đầy tiến hành tẩy não những thiên thần đó thành những thiên thần dâm dục. Tất cả để phục vụ cho đội quân ác quỷ của tên giáo sư dâm dục. Những công chúa thiên thần đã bị tẩy não và trở thành những cô cụ dâm dục của những con quỷ dâm dục đó. Nhưng mà tận sâu bên trong những thiên thần công chúa vẫn đang còn giữ được một phần ý chí. Cuộc tẩy não của của lão giáo sư vẫn không thành công hoàn toàn
Các công chúa thiên thần tập 1 tẩy não dâm dục
Các công chúa thiên thần tập 1 tẩy não dâm dục

Thể loại:

BJ

Có che

HENTAIZ

Học sinh

Tập thể